C70

Byggd med hänsyn till miljön

C70 är framtagen för kunder med högt ställda krav på teknik, miljö och formgivning. Systemet får nio poäng av tio i Institut för byggekologis miljöklassificering. C70 passar utmärkt som skol- eller kontorslokaler.

Med C70 kan vi erbjuda våra kunder en modul som är byggd med hänsyn till miljön. Materialen har lång livslängd och är resurssnåla. Där miljömärkta byggmaterial har funnits har vi använt dessa. Alla material är dessutom varudeklarerade.

C70-modulen är utrustad med intelligent teknik. Elektroniska klimatsystem styr golvvärme, ventilation/kyla och belysning. Modulens design och utseende brukar vara uppskattat av våra kunder - formgivningen är spännande med milda färger och många trädetaljer. C70 smälter bra in i de flesta omgivningar. Den generösa takhöjden om 2,7 meter ger luftiga och ljusa rum.

Givetvis kan C70 anpassas efter kundens önskemål - både invändigt och utvändigt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Alla bilder

Produktfakta

Belysning

Allmänt uppsätts lysrörsarmaturer med HF-don. I modulerna A, B, I och K monteras 2 st lysrörsarmatur Feco Finja 3x36 och i Kombimodulen 1 st lysrörsarmatur med dragströmbrytare på flexibla bärarmar. I korridor monteras 1 st lysrörsarmatur Svelux 1 x 36 placerad under undertak. Denna typ av armatur monteras även i trapphus och i entrédelen. I C-modulens RWC, WC och städ installeras glödljusarmaturer samt lysrörsarmaturer i teknikrummet. För inkommande KV-servis i städrummet.

Brandskydd

Byggnaden betraktas vid en- och tvåvåningsuppställning som en byggnad i klass BR2. Vid trevåningsuppställning hänförs byggnaden till klass BR1 varvid plan 2 och 3 utgör en egen brandcell. Moduler utgörs av förtillverkade stommar av trä med ytterväggar, bjälklag och tak i klass REI30 och bärande system i moduluppställning i klass R60. Ytskikt klass 1. Utrymning från envåningsuppställning sker via markplanet och fönster. I två- och trevåningsuppställning sker utrymning via inre trapphus till markplanet samt via utvändig utrymningstrappa. Utrymningsvägar, brandcellsgränser, rökdetektorer och släckutrustning anges på ritning tillhörande brandskyddsdokumentation.

Elinstallation

Installation är av infälld typ med ledningar och apparater infällda i väggar och tak. Ledningsdragning EKLK i VP-rör inom rum och vidare med FKAK i undertak mellan anslutningsbox, strömskena och kopplingsdosor. EKLK och förläggningsmaterial i PVC-fritt utförande. A-, B-, I- och K-modulerna utrustas med två uttagsstavar Thorsman Front Line servicestav, POL-152 W, för allmän datakraft samt förberedd för data/tele. Placerad mot vägg – flyttbar.

Grundläggning

Grundkonstruktionen utförs på system av tryckplattor och distansramar.

Luftbehandling

Ventilation av modulerna sker via värmepumpsystem Nilan, med inbyggt datoriserat styr- och övervakningssystem, helt modulerande för såväl värme- som kylfallet. Styrning och övervakning kan ske externt via modem. Fläktar är tryckstyrda. Luften tillförs modulerna via spiralfalsade värmeisolerade kanaler i korridorundertak med 4 st tilluftsdon per modul. Frånluften bortförs via överluftsdon till korridorundertak. Installationen uppfyller krav enligt BBR och AFS.

Miljöfakta

Samtliga material i modulen har miljövärderats vilket bl a innebär att: Alla ingående material har varudeklaration. Material som finns upptagna på OBS- och begränsningslistan har undvikits. Material som främjar en god inomhusmiljö har använts. Resurssnåla material har använts. Material med lång livslängd har använts. Miljömärkta byggmaterial har använts där sådana alternativ har funnits. Återanvändning/återvinning av valda material har beaktats, dvs kretsloppsanpassade material. PVC har undvikits där alternativ funnits. Färg, lack och lim med minimal hälso - och miljöpåverkan har använts. Modulerna är klassificerade i miljöhänseende till 9 poäng på skala där 10 anger högsta möjliga poäng.

Miljövärdering och klassificering

Modulens materialval är styrda efter miljödata om byggprodukter, ett miljöledningssystem som ansluter till SS-EN ISO 14001. Miljödeklarationer finns för samtliga ingående material. Klassificeringssystemet är uppbyggt enligt förutsättningar i SS-EN ISO 14001 för att leda till ständiga förbättringar.

Sanitet/VA

Kallvattenservis ansluts till vatten-mätarkonsol i städutrymmet, där avstängningsventiler är placerade, där vatten till de olika våtenheterna matas ut i rör förlagda synligt på vägg. Tvättställ, Ifö 2322. Samtliga blandare av fabrikat FMM. Klosetter, Ifö 3862 och 3861. Samtliga tappställen förses med föravstängningsventiler. Tappvarmvattnet uppvärms elektriskt till 80°C i en 55 liters förrådsvattenvärmare Nibe Eminent, rostfri behållare, 3 kW, placerad i städutrymmet. Temperaturen sänks till 50°C i termostatreglerad blandningsventil, inställbar mellan 45–65°C. Spillvattenledningar förläggs i golvbjälklag och framdrages till kopplingspunkt med vertikal muff vid underkant golvbjälklag.

Uppvärmning

Modulerna uppvärms med golvvärme i två slingor med rumstermostater. Sanitetsutrymmen uppvärmes av elradiatorer med 60° yttertemperatur. Värmekabel självreglerande 3 m levereras som frostskydd.

Förfrågan