C100

Den toppmoderna lösningen för skolor och förskolor

C100 är en av våra senaste modultyper och den möter samtliga krav man kan tänkas ha på en modern skola eller förskola. Systemet har en mycket låg energiförbrukning och ger ett minimalt miljöavtryck.

C100 har egenskaper som både barn, lärare och pedagoger uppskattar. Golven är varma och lekvänliga med vattenburen golvvärme. Inomhusmiljön blir tystare tack vare ljudisolerande paneler som också döljer ledningsdragningar.  Ett WC är placerat i direkt anslutning till groventréen så att det lätt kan nås om uteleken plötsligt måste avbrytas. Groventréen gör att ni slipper att smuts dras in i andra rum. Kapprummen är rymliga med plats för ytterkläder och torkskåp.

Inomhusluften blir fräsch med ventilationen som anpassar sig efter antalet personer i rummet. Ljuset styrs automatiskt av rörelsedetektorer. Golvvärmesystemet ansluts till den mest fördelaktiga värmekällan. Det kan vara fjärrvärmenätet, värmepump, eller kanske en biobränslepanna. C100 är mycket energieffektiv, ekonomisk, arbetsmiljövänlig och funktionell.

Välj C100 om ni vill att barnen i er kommun ska ha de bästa skol- och förskolelokalerna marknaden har att erbjuda. Kontakta oss så hjälper vi er med att ta fram ett förslag. 

Alla bilder

Produktfakta

Grundläggning

Tryckplattor och distansramar av trä. Finjusteras med plywood.

Bärande system

Modulsystem C100 är statiskt dimensionerat för uppställningar i en våning. Takbjälklag av limträbalkar i modulens ytterkanter. Helt fribärande mellan ytterväggarna. Mellan limträbalkarna profilerad bärande takplåt. Limträbalkar vilar på limträpelare i modulens ytterhörn, Belastningar/laster på pelare och ytterväggar förs vidare ner till grund. Golvbjälklag av limträbalkar i modulens ytterkanter. Mellan limträbalkarna ligger tvärgående limträbalkar.

Vatten och avlopp

Modulsystemet är försett med försörjningssystem för tappkallvatten, tappvarmvatten, spillvatten samt värmevatten. I Modul IG förekommer endast installationer för värmeförsörjning via golvvärme. I Modul B förekommer endast installationer för värmeförsörjning via golvvärme. I Modul C förekommer installationer för samtliga system. Kallvatten ansluts till modul C i WC1. Vattenutkastare i anslutning till WC1. Spillvattenledningar ligger med självfall i golvbjälklaget med utlopp i botten av modul C. Uppvärmning av lokalerna sker med hjälp av golvvärme i samtliga moduler. I modul C finns även 3st radiatorer som komplement till golvvärmen. Golvvärmen regleras automatiskt av styrventiler. Värmepannan i teknikrummet kan producera tappvarmvatten i ett 2-stegs genomströmningsbatteri i samma takt som det tappas. Produktionen av värmevatten kan även ske på två andra sätt; dels finns inbyggda elpatroner i värmepannan men den kan också kopplas till en extern värmekälla.

Rörledningar

All rörinstallation är utförd enligt branschreglerna för säker vatteninstallation. Golvvärmeledningar ligger skarvlöst i tillhörande golvvärmekassetter.

Ventilation

I C modulens apparatrum är luftbehandlingsaggregatet LA01 placerat, med till- och frånluftfläktar, roterande värmeväxlare, filter på till- och frånluftssidan samt vatteneftervärmare. Uteluft tas in och avluft går ut via en kombinerad takhuv.

Elinstallationer

ANSLUTNING STRÖM, CENTRALER, ELMÄTNING: Modul C är utrustad med utvändigt fasadmätarskåp för direktmätning. Vidarekoppling till fler C-moduler är möjlig via plint efter ev. elmätare. Modul C är försedd med gruppcentral med automatsäkringar placerad i korridoren utanför HWC. Gruppcentralen är försedd med jordfelsbrytare för samtliga grupper, undantaget vs- och ventilationsinstallationer i teknikrum. I centralen finns plats för undermätare för vs- och ventilationsinstallationer. ALLMÄNT: Systemet uppfyller krav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1-4.

Allmänt

MÅTT OCH VIKT: Modultyp IG har yttermåtten (LxBxH) 9 600 x 2 980 x 3 487 mm. Modultyp B har yttermåtten 9 600 x 2 936 x 3 487 mm. Modultyp C har yttermåtten 11 000 x 3 980 x 3 487 mm (vid takhuven är höjden cirka 3 640 mm). Lägsta invändiga rumshöjd 2 700 mm. Vikten varierar mellan 5 ton för de mindre modulerna och cirka 14 ton för modul C.

Svagström

Kundanpassning. Plats för larm och teleteknisk ledningsdragning finns på trådstege till samtliga moduler.

RWC/HWC-larm

Handikapptoaletten är försedd med signalanläggning med kvarstående signal. Tryckknapp vid WC-stol, återställning vid dörr samt ringklocka i korridor.

Upptiningsanläggning

I modul C ingår värmekabel för frostskydd av inkommande vatten. Där finns också möjlighet att via vägguttag ansluta värmekabel i hängrännor.

Skyddsutjämningsanläggning

Modul C är försedd med skyddsutjämningsanläggning.

Belysning

Belysningen i modul IG och B utgörs av lysrörsarmaturer som är monterade dikt tak. Armaturerna är försedda med HF-don för T5-lysrör. Armaturernas effekt är 2 x 28 W och 2 x 14 W. Armaturerna är försedda med en inbyggd närvarodetektor, ljusrelä och dragströmbrytare. Närvarodetektorn är inställd för en detekteringstid av 15 min efter senaste detektering. Dragströmbrytaren nyttjas om man vill släcka armaturen. I grundutförandet är ljussensorn inte aktiverad. Vid aktivering av ljussensorn uppnås en förhöjd energisparfunktion. Allmänbelysningen i modul IG och B är dimensionerad för 500 lux. Armaturerna i modul C utgörs av lysrörsarmaturer som är monterade dikt mot tak. Effekten är 2 x 28 W och 2 x 14 W. Armaturerna är försedda med HF-don för T5-lysrör. Armaturerna är även försedda med en inbyggd PIR-detektor.

Förfrågan