GDPR - Dataskyddsförordningen

För oss är det viktigt att värna om våra kunders personliga integritet. Läs mer om vår integritetspolicy och hur du kan ta del av vilka personuppgifter som kan finnas om dig samt hur de kan rättas eller tas bort.

Cramo Adapteo integritetspolicy

Cramo Adapteo värnar om sina Kunders personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Cramo Adapteo samlar in och använder Kundens personuppgifter. Den beskriver också Kundens rättigheter gentemot Cramo Adapteo och hur Kunden kan göra sina rättigheter gällande.

Cramo Adapteo är att betrakta som personuppgiftsansvarig, enligt GDPR, för den behandling av personuppgifter som Cramo Adapteo utför avseende Avtal som tecknas med Cramo Adapteos Kunder.

Som Personuppgiftsansvarig är Cramo Adapteo skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med GDPR samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

I de fall Kundens personuppgifter även behandlas av en leverantör till Cramo Adapteo, för ändamålet nedan, så har Cramo Adapteos leverantör motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och det framgår av Cramo Adapteos personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell leverantör.

I de fall Cramo Adapteo kan anses som personuppgiftsbiträde har Cramo Adapteo motsvarande skyldigheter som aktuell personuppgiftsansvarig avtalat med sina kunder eller representanter.

1 Cramo Adapteos behandling

Genom att ingå Avtal med Cramo Adapteo samtycker Kunden till att Cramo Adapteo samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter för Avtals fullgörande, administration av hyresförhållandet, organisation och planering av Cramo Adapteos arbete,  upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

Kunden samtycker även att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES) för ovanstående ändamål.

Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt samtycke eller annan laglig grund till behandling för ovanstående ändamål för sådana personuppgifter som Kunden lämnar till Cramo Adapteo inom ramen för Avtalet.

Vid marknadsföring kan Cramo Adapteo även komma att kontakta Kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det. 

2 Kundens behandling

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Avtalet för vilka Cramo Adapteo är personuppgiftsansvarig enligt lag ska Kunden vara Cramo Adapteos personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter.

Kunden förbinder sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i Avtalet samt Cramo Adapteos löpande instruktioner vid behandling av personuppgifter.

Cramo Adapteo har rätt att kontrollera den behandling av personuppgifter som utförs av Kunden och att erhålla tillträde till lokaler och datorutrustning m.m. i erforderlig omfattning för detta ändamål.

Kunden ska även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

3 Registrerades rättigheter

Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Cramo Adapteo och för vilka Cramo Adapteo är personuppgiftsansvarig genom att fylla i ett formulär. Formuläret hittar du här. 

Med formuläret kan du begära en sammanställning av dina personuppgifter som finns lagrade i Cramo Adapteos kunddatabas. Du kan även begära att vi ska exportera eller tar bort din data från kunddatabasen. Vänligen bifoga en kopia av ditt pass eller ID-kort för att bekräfta din identitet. Ditt uppladdade material kommer att raderas direkt efter identitetskontroll.  

Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas.

Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.